Online Privacy Statement Boskalis Veilig Werken

Introductie

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor Boskalis. Boskalis zet zich daarom in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie die u identificeren of identificeerbaar maken (aangeduid als "persoonsgegevens") zeker te stellen.

Dit Privacy Statement heeft betrekking op de websites en web applicaties van Boskalis. Met dit Privacy Statement informeert Boskalis websitebezoekers en gebruikers van diensten en informatie die door Boskalis worden aangeboden over de wijze waarop Boskalis omgaat met persoonsgegevens. In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Boskalis verzamelt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten of als u er zelf voor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen.

Welke informatie verzamelen we?

Boskalis maakt gebruik van cookies en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van Boskalis websites. Daarnaast worden IPadressen van apparaten waar bezoekers onze websites mee bezoeken door Boskalis geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de bruikbaarheid en de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze websites. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons verstrekt heeft, tenzij u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven, of indien dat noodzakelijk is voor Boskalis om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" of Engels: GDPR) staat toe om persoonsgegevens te verwerken als dat gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, berust deze verwerking op een van de volgende grondslagen:

Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands etniciteit, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, of gezondheid. Wij verzoeken u om alleen bijzondere persoonsgegevens aan Boskalis te verstrekken als u toestemt met de verwerking daarvan door Boskalis. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Boskalis neemt u dan eerst contact op met Boskalis via privacy@boskalis.com.

Rechten

Als u persoonsgegevens aan Boskalis beschikbaar hebt gesteld, heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te zien en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boskalis en daarnaast heeft u het recht op verwijdering van de op u betreffende persoonsgegevens. Tot slot heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Boskalis te laten beperken of om van Boskalis uw gegevens overgedragen te krijgen in een computer/machine-leesbaar bestand (dataportabiliteit).

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Boskalis deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is. In sommige gevallen kan Boskalis persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens Boskalis werken.

In de volgende gevallen is er sprake van het delen van persoonsgegevens door Boskalis met derde partijen:

Wanneer er sprake is van verwerking van persoonsgegevens wordt met de betreffende derde partijen een passende verwerkersovereenkomst gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Boskalis heeft beveiligingspolicies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Boskalis medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de websites.

Bewaartermijn

Boskalis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan, of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Links naar websites van derden

Boskalis websites kunnen doorlinken naar andere websites, die niet vallen onder dit Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacy statement van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Wijzigingen in dit beleid

Boskalis kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de "datum laatst gewijzigd", die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Boskalis uw persoonsgegevens beschermt.

Vragen inzake het privacybeleid en over de handhaving

Als u enig verzoek heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaren wil uiten, stuur dan uw opmerking of bezwaar per e-mail naar: privacy@boskalis.com. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mailadres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen.